Hoppa till sidans innehåll

Våra kommittéer

22 NOV 2022 15:53
 • Skapad: 22 NOV 2022 15:53

Träningsverksamheten

Waxholms OK bedriver allsidig, varierad träning i nivåanpassade grupper som blandas över ålders- och könsgränser.  Vi bedriver verksamhet för de som vill orientera eller bedriva orienteringsverksamhet med utgångspunkt i Vaxholm. Vi har verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och föräldrar som vill ha en meningsfull fritid och som vill må bra i kropp och själ.

Träningskommittén
Krister Gumaelius (sammankallande), Cia Fochsen,Therese Jernberg, Selma Gumaelius och Wilhelm Nordqvist

Träningskommittén består av tre-fem personer där det är fördelaktigt om flera grupper är representerade. Träningskommittén förväntas träffas cirka 4 gånger per år. Träningskommitténs uppgifter är att:

 • ta fram en strategi för träningsverksamheten för samtliga kategorier
 • ta fram ett årshjul på övergripande nivå för aktiviteter
 • bevaka ungdomsverksamheten på distrikt- och nationell nivå. 
 • ta fram plan för läger
 • ta beslut om enskilda medlemmars tränings- och tävlingsbidrag om styrelsen beslutat om medel för detta ändamål. 
 • se till att närvaroredovisning fungerar.
 • se över behov av tränare samt se till att nya tränare rekryteras.
 • identifiera utbildningsbehov hos tränarna.

 Verksamhet

Vi orienterar utomhus året runt och kan välja att träna mycket eller lite. Vi erbjuder den träning som behövs för utvecklas som orienterare. Det innebär orienteringsträning, löpträning, fysträning och mental träning. Klubben ska ha en fungerande och kommunicerande tränargrupp. Tränarna organiseras i nivåspecifika träningsgrupper. 

 Utveckling av individen i träningsgrupper

I WOK erbjuder vi träningsverksamhet för tre olika kategorier av medlemmar.

 Barn och Ungdom

Vi följer svenska orienteringsförbundets uppdelning av nivåer och färger. Alla ungdomar följs upp individuellt från vit nivå och uppåt. Avstämning bör ske med individen minst en gång per termin. Utvecklingen dokumenteras i en matris där det framgår vilka moment som har tränats och vilka som deltog. Vi har en formaliserad överlämningsprocess mellan grupperna. Bruttolistan med moment som ska tränas resulterar i ett dokument med kunskapsmål per nivå som ska uppnås innan medlemmen är redo att byta grupp. 

Delta i StOF´s verksamhet ex Ungdomsserien och Sommarlägret och Utvecklingslägren. 

 Elit

För den som vill utvecklas till elitorienterare erbjuds 

 • individuell uppföljning, 
 • hjälp och stöd vid tränings- och tävlingsplanering
 • utmanande och relevanta träningsaktiviteter
 • medverkan i Elitmiljö WOK. 

Motion

Vi anpassar verksamheten så att det alltid finns möjliga aktiviteter också för motionsorienterare. Som motionsorienterare erbjuds du ett varierat träningsutbud och möjlighet till utveckling genom diskussioner och lärgrupper. Motionsorienterare utgör en bas för våra framtida ledare och därför arbetar vi aktivt med utbildning för denna grupp.  

Tävlingsorientering

Vi uppmuntrar till tävlingsorientering. Alla ska kunna tävla på sina egna villkor.  Vi stöttar orienterare att nå sin fulla potential. Vi är en länk till den globala orienteringsgemenskapen. Vi har en uttagningskommitté som tar ut lag till stafetter.


Hela familjen i orienteringen

Orientering är en tävlingssport där stora delar av utvecklingsmöjligheterna för individerna ges vid tävling. Inom tävlingsverksamheten erbjuds också sociala kontakter för alla åldersgrupper. Det är därför viktigt att en stor del av klubbmedlemmarna deltar i tävlingsverksamheten. Alla träningsgrupper verkar för att så många som möjligt deltar på tävling på sin nivå. 

Rekrytera och behålla

Alla ska ha tränings- och tävlingskompisar på sin nivå. Vi rekryterar nya medlemmar via våra nybörjarkurser. Vi vill få fler barn att träna hela vintern och att komma tillbaka efter sommaren. Vi tar gärna få in nybörjare som är lite äldre, de ska tas väl omhand och slussas in i verksamheten via trappan. 

Arrangemang

Vi är en länk till den globala orienteringsgemenskapen. Vi säkerställer att det finns tränings- och tävlingsarenor genom samarbeten med andra klubbar och organisationer i vårt närområde. Vi bidrar till att utveckla orienteringsidrotten genom att arrangera tävlingar för deltagare på klubbnivå, distriktsnivå och nationell nivå. 

Arrangemangskommittén

Cia Fochsen (sammankallande), Krister Gumaelius, Hans Malmberg och Kjell Nordqvist. 
Arrangemangskommittén består av tre-fem personer och har möten ca 4 gånger per år. Kommittén ansvarar för arrangemang som KM, orienteringstävlingar på distriktsnivå och nationell nivå samt Strömmingsloppet.

Arrangemangskommitténs uppgifter är att:

 • skapa en långsiktig plan och föreslår vilka tävlingar klubben ska arrangera.
 • planera och arrangerar tävlingar med hjälp av klubbens medlemmar.
 • uppskatta kostnader och intäkter för arrangemang till styrelsen inför budgetarbetet.
 • säkerställa att klubbens kompetens att anordna tävlingar finns och utvecklas (banläggare, tävlingsledare, tävlingsadministration).
 • tillsammans med stug-och materialkommittén se till att klubben har relevant IT och tävlingsmaterial.
 • ha kontakt med Stockholms orienteringsförbund avseende kommande tävlingsarrangemang.
 • ha kontakt med andra orienteringsklubbar för samarrangemang. 
 • delta i banläggarträffar, tävlingsledarutbildningar som Stockholms orienteringsförbund anordnar.

Bredd och motion

Klubben anordnar också aktiviteter för dem som inte nödvändigtvis är med och tävlar och tränar regelbundet och för dem som vill orientera på egen hand vid valfri tidpunkt. Genom att organisera och erbjuda aktiviteter utöver den regelbundna klubbträningen är syftet att få fler att upptäcka orienteringen och glädjen att röra sig i skogen. I förlängningen hoppas vi att dessa aktiviteter även bidrar till att rekrytera nya medlemmar. 

Bredd och motionskommittén

Lena Gumaelius (sammankallande), Bernth Gustavsson, Peter Renberg, Björn Edén, Per Mosseby, Cordula Ljungqvist, Oscar Sturk och  Anna-Lena Lövkvist Andersen

Bredd- och motionskommittén ansvarar för att klubben arrangerar aktiviteter utanför ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet som är öppen för alla (både medlemmar och icke-medlemmar) och tar också ett extra ansvar för klubbens medlemmar som vill orientera som motion snarare än att tävlingsorientera. 

Bredd-och motionskommitténs uppgift är att:

 • se till att klubben anordnar motionsorienteringar och marknadsföra dessa även till de som inte orienterar i klubbverksamhet. 
 • arrangera ett Naturpass per år för att erbjuda orientering utanför ordinarie träningstillfällen.  
 • stödja klubbens ungdomar som varje sommar arrangerar Wildcamp, ett läger för barn 7-12 år. (Detta är en bra rekryteringsgrund för barn som vill börja orientera och ett sätt för klubben att skola in ungdomsledare. Ledarskapet ökar samhörigheten mellan ungdomarna i klubben och får de ungdomar som för tillfället inte vill tävlingsorientera att vara aktiva i föreningen.)
 • bistå kommunens skolor med orienteringsövningar. (Detta för att barnen ska få rolig och pedagogisk orientering i skolan, det är också ett bra sätt att visa upp klubben och fånga upp intresserade barn till verksamheten.)

Bredd- och motionskommittén ombeds också ta ansvar för att sociala arrangemang ordnas för hela klubben såsom till exempel årsfest och/eller träningsavslutningar.  Den sociala samvaron är en viktig del av verksamheten där fokus bör vara att alla som vill kan delta. 

Trivselkommittén
Den sociala samvaron är en viktig del av verksamheten. Kommittén ska skapa förutsättningar för att bibehålla sociala möten mellan klubbens medlemmar men även de som inte orienterar som exempelvis föräldrar. Alla ska känna sig välkomna.

Trivselkommittén

Claudia Quas (sammankallande), Sofia Quas, Aleksandra Kowalczuk, Axel Nordqvist, Susanne Höglund och  Anna-Lena Lövkvist Andersen 

Trivselkommitténs uppgift är att:

Ansvarar för att sociala arrangemang ordnas för hela klubben såsom till exempel årsfest och/eller träningsavslutningar.

Klubbstugan och material

Klubbstugan på Eriksö är i många avseenden navet för klubbens verksamhet.  Klubbstugan fungerar som samlingsplats speciellt under vintersäsongen då medlemmar träffas för träning, social samvaro, utbildning och möten. Stugan är också en plats där klubben lagrar det material som används vid arrangemang och träning. Stug- och materialkommitténs huvuduppgift är att på bästa sätt se till att klubbstugan kan fylla sin önskade funktion samt att det finns möjlighet att lagra införskaffat material på ett strukturerat sätt. Kommittén inhämtar önskemål kring stuga och material från övriga verksamhetsgrenar och föreslår årligen en verksamhetsplan för upprustning av stuga och material. Medel för verksamheten äskas från styrelsen.  

Stug- och materielkommittén

Carl Johan Nilsson (sammankallande), Henrik Sandeberg, Nicklas Berneklint, Peter Renberg, Benny Eklund och Fredrik Jonsson

Stug- och materielkommitténs uppgifter är att: 

Klubbstugan

 • se till att yttre och inre underhåll av klubbstugan och tomten sköts av klubbens medlemmar.
 • ansvara för att vägen till klubbstugan snöröjs.
 • fördela och ansvara för nycklar till klubbstugan.
 • upprätta och uppdatera en inventarieförteckning för vad som finns i klubbstugan (exempelvis porslin etc).

 Tävlings- och träningsmaterial

 • ansvara för lagring av tränings- och tävlingsmaterial.
 • upprätta och uppdatera en inventarieförteckning för tränings- och tävlingsmaterial som tillhör klubben (exempelvis sportidentenheter, skärmar och sportidentpinnar).
 • se till att det finns processer för hur förbrukningsmaterial som exempelvis papper till skrivaren och toner alltid finns på plats.
 • se till att det finns rutiner som säkerhetsställer att klubbens tränings och tävlingsmaterial är funktionsdugligt när det behöver användas. 
 • ta fram en rutin för hur klubben hanterar material som går sönder eller tar slut. 

 Övrigt

 • ansvara för inköp och upphandling av nytt tävlings- och träningsmaterial efter önskemål av styrelse och kommittéer (stäms av med styrelsen över ett visst belopp).
 • hantera administrationen kring beställning och hantering av klubbkläder och Ullmax.

Kommunikationskommittén- Intern och extern information

Vi ska informera om vår verksamhet på ett bra sätt till medlemmar och potentiella medlemmar. Vi ska även göra känt för kommunen och samarbetspartners vad vi bidrar med i samhället. 

Kommunikationskommittén

Ellinor Mellberg (sammankallande), Susanne Höglund, Claudia Quas, Therese Jernberg och Peter Holm

Kommunikationskommitténs uppgift är att: 

 • Ha huvudansvar för och administrera hemsida, Facebook och andra sociala medier (inklusive support till övriga medlemmar).
 • Se till att klubbrev skickas ut till alla medlemmar och läggs ut på hemsidan.
 • Informera om klubben och klubbens aktiviteter i lokala medier (exempelvis Viktigt i Vaxholm, Lotsen och Mitt i, Destination Vaxholm samt Vaxholms stads kalendarium).
 • Fotografera och skriva om olika aktiviteter och publicera dem på hemsida och sociala medier.
 • Skapa en digital folder med klubbinformation för att se vem som gör vad inom klubben.
 • Vara redaktör för verksamhetsberättelsen.     

Mark- och kartor

Klubbens mark- och kartkommitté säkerställer att det finns tränings- och tävlingskartor för klubbens aktiviteter främst genom att vara aktiva i Norrkartor. Utöver medlemskapet i Norrkartor åtar sig kommittén också att se till att klubben tar fram egna kartor för sprint, skola och andra områden som är utanför Norrkartors intressesfär. Kommittén ska även ha en kontaktperson hos Stockholm orienteringsförbund för mark- och viltfrågor. 

Mark och kartkommittén

Krister Gumaelius (sammankallande), Hans Malmberg och Björn Edén

Mark- och kartkommitténs uppgift är att:

 • delta i StOF´s aktiviteter för mark- och viltfrågor
 • delta i Norrkartors aktiviteter och framföra klubbens intressen.
 • göra en långsiktig plan för egen kartritning och dess finansiering
 • genomföra/arbetsleda kartprojekten i planen. 

Utbildning

Vi vill hjälpa alla medlemmar nå sin fulla potential som orienterare, detta gör vi genom träning, utbildning och coachning. Vi vill ha välutbildade tränare och ledare, och även utbilda föräldrar så att de kan stötta sina barn på bästa sätt.  På våra arrangemang ska alla huvudfunktionärer känna sig väl förberedda och kompetenta för sina uppgifter. 

Utbildning: Cia Fochsen

Utbildningsansvariges uppgifter är att:

 • samla ihop behov av utbildning från träningskommittén och arrangemangskommittén, bland annat utifrån tränarutbildningar och arrangörsutbildningar anordnade av Svenska orienteringsförbundet.
 • sammanställa en årsplan för utbildning.
 • se över utbud och tipsa om föreläsningar och utbildningar för tränare, aktiva och föräldrar
 • Upprätta ett utbildningsregister för tränare och ledare.
 • administrera redovisning av lärgrupper.
 • ta fram en utbildningsplan till Sisu, sök bidrag från Sisu för utbildningar och slutrapportera dessa.
 • söka övriga bidrag från Sisu för aktiviteter och projekt vid behov.
 • redovisa genomförda utbildningar i utbildningsmodul och/eller aktiviteter.
Skribent: Ellinor Mellberg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Waxholms OK - Orientering
c/o Nordqvist, Oxelslingan 10
18539 Vaxholm

Besöksadress:
Eriksö Gård
18535 Vaxholm

Kontakt:
Tel: 0704977462, 0706605392
E-post: This is a mailto link

Se all info